Ostale prevodilačke usluge

translation

  • Prevod sa srpskog na engleski jezik i obratno bez overe. Najmanja obračunska jedinica je 1 prevodilačka stranica, odnosno 1800 karaktera (sa razmacima).
  • Konsekutivno prevođenje na poslovnim sastancima i u svim ostalim prilikama kada je to potrebno. Najmanja obračunska jedinica je 1 započeti sat prevođenja.
  • Lektura i korektura tekstova
  • Poslovna korespondencija sa inostranstvom