Prevod sa overom sudskog tumača

english-serbian-court-interpreter

Sudski prevodilac odnosno sudski tumač za engleski jezik, postavljen od strane nadležnog organa ili ministarstva, svojim pečatom i potpisom garantuje da prevod u potpunosti odgovara izvorniku (originalnom dokumentu) sastavljenom na jeziku sa koga se prevodi. Stoga je klijent dužan da na uvid dostavi original ili overenu kopiju dokumenta koji se prevodi, pri čemu materijal za prevođenje, radi uštede vremena, prethodno može biti dostavljen i u skeniranoj formi putem mejla.

Kao stalni sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Novom Sadu, ovlašćena sam da vršim prevod sa overom sledećih dokumenata izdatih i overenih od strane nadležnih institucija i pojedinaca u zemlji i inostranstvu: