Prevod sa overom sudskog tumača

english-serbian-court-interpreter

Sudski prevodilac odnosno sudski tumač za engleski jezik, postavljen od strane nadležnog organa ili ministarstva, svojim pečatom i potpisom garantuje da prevod u potpunosti odgovara izvorniku (originalnom dokumentu) sastavljenom na jeziku sa koga se prevodi. Stoga je klijent dužan da na uvid dostavi original ili overenu kopiju dokumenta koji se prevodi, pri čemu materijal za prevođenje, radi uštede vremena, prethodno može biti dostavljen i u skeniranoj formi putem mejla.

Kao stalni sudski prevodilac za engleski jezik pri Višem sudu u Novom Sadu, ovlašćena sam da vršim prevod sa overom sledećih dokumenata izdatih i overenih od strane nadležnih institucija i pojedinaca u zemlji i inostranstvu:

 • uverenja o državljanstvu i izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih, umrlih
 • uverenja o prebivalištu, boravištu, bračnom stanju, potvrde o životu, itd.
 • uverenje iz kaznene evidencije (MUP) i uverenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak (nadležni sud)
 • uverenje o odsluženom vojnom roku
 • radne, vojne knjižice, vozačke dozvole i ostala lična dokumenta
 • uverenja o nezaposlenosti, zaposlenju i primanjima
 • rešenja o penziji, penzijski čekovi
 • razna sudska rešenja i presude (o razvodu braka, starateljstvu, nasleđivanju, itd.)
 • poreska rešenja i potvrde
 • školske i univerzitetske diplome, svedočanstva, dodatak diplomi (Diploma Supplement)
 • uverenja o položenim ispitima (prepis ocena/transkript) i potvrde o studiranju
 • sertifikati i licence
 • atesti, zdravstveni i ostali sertifikati, potvrde o saobraznosti, deklaracije o usaglašenosti, izveštaji o ispitivanju
 • lekarska uverenja, nalazi, izveštaji
 • osnivački akt, rešenje o registraciji privrednog društva/preduzetnika, izvod iz Agencije za privredne registre, PIB i PDV potvrde, i sl.
 • finansijski izveštaji (bilans stanja i uspeha, izveštaj o tokovima gotovine i promenama na kapitalu, statistički aneks), revizorski izveštaji, itd.
 • ino-fakture
 • kupoprodajni ugovori, ugovori o zakupu, distributerski ugovori, ugovori o poslovno-tehničkoj saradnji, ugovori o radu, itd.
 • bankarski izvodi i potvrde
 • listovi nepokretnosti, uverenja iz katastra, rešenja o uknjižbi prava svojine, itd.
 • građevinska dokumentacija (urbanističko-tehnički uslovi, dozvole, informacije o lokaciji, itd.)
 • overene izjave, punomoćja, saglasnosti, ovlašćenja
 • dokumenta overena apostilom ili od strane javnog beležnika (Notary Public)
 • različita dokumenta za pribavljanje turističkih, studentskih, radnih ili iseljeničkih viza
  i mnoga druga dokumenta za službenu upotrebu.